ข้อตกลงและเงื่อนไข - การเช่ารถจักรยานยนต์

ผู้เช่า และผู้ขับ :
ผู้เช่าต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และถือบัตรเครดิตในชื่อของผู้เช่าเอง ผู้ขับต้องมีใบอนุญาตขับรถไทย ต่างประเทศ หรือนานาชาติที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารที่ต้องแสดง :
ผู้เช่า และผู้ขับต้องแสดง บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับรถ และบัตรเครดิตในวันที่ทำสัญญาเช่า

อัตราค่าเช่า :
อัตราค่าเช่าจะคำนวณบนพื้นฐาน 24 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีระยะเวลาเช่าอย่างน้อย 1 วัน ชั่วโมงที่เกิน คิดค่าเช่าชั่วโมงละ 1/6 ของอัตราค่าเช่ารายวัน

การชำระเงิน :
ผู้เช่าต้องจ่ายมัดจำอย่างน้อย 1,000 บาทในวันจองรถ และ ต้องจ่ายค่าเช่าโดยประมาณเมื่อมีการส่งมอบรถ และเมื่อคืนรถเรียบร้อย จะมีการคำนวณค่าเช่าจริงและชำระเงินอีกครั้ง

การบริการส่งและรับรถ :
ผู้เช่าต้องรับและคืนรถจักรยานยนต์ที่สำนักงานของเพียวคาร์เร้นท์ ไม่มีบริการรับส่งรถนอกสถานที่

การประกันภัย :
การประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้รวมอยู่ในอัตราค่าเช่า ซึ่งประกันดังกล่าวจะมีจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยสูงสุด 80,000 บาทต่อคน การประกันดังกล่าวไม่รวมถึงความเสียหายในทรัพย์สินใดๆ หากเกิดการสูญหายหรือเสียหายใดๆกับรถจักรยานยนต์ที่เช่า หรือ กับทรัพย์สินใดๆของบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่3 ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

การขยายระยะเวลาเช่า :
ผู้เช่าจะต้องแจ้งบริษัท เมื่อต้องการขยายระยะเวลาการเช่า ก่อนระยะเวลาการเช่าสิ้นสุด เพื่อเป็นการขยายระยะเวลาการประกันภัย การละเว้นการแจ้งหมายถึง ผู้เช่าได้ขับรถโดยไม่มีการประกันภัย การคืนรถสายจะต้องจ่ายค่าปรับชั่วโมงละ 1/3 ของอัตราค่าเช่ารายวัน

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกบริการ :
ในกรณียกเลิกการจอง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 1,000 บาท การคืนรถก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเช่าจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

ข้อจำกัดในการใช้รถ :
ผู้เช่าจะต้องขับรถบนถนนที่ปรับผิวทางเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้รถนอกขอบเขตที่ตกลงในสัญญาเช่า